انکودرهای sick

انکودرهای Sick

با انتخاب هر یک از دسته های زیر، می توانید به لیست انکودرهای تامین شده توسط دایان صنعت دسترسی داشته باشید.

مسیرها، موقعیت، زاویه – یک انکودر، راه حل ایده آل برای تشخیص موقعیت دقیق، در اتوماسیون صنعتی است. همین امر در مورد اندازه گیری دور و دور در دقیقه و همچنین سرعت و شتاب صدق می کند. انکودرهای نوری، با وضوح بالا، و انکودرهای مغناطیسی بسیار مستحکم، یکدیگر را کامل می کنند و امکان اندازه گیری دقیق را در انواع کاربردها فراهم می کنند. انکودرهای چرخشی به صورت انکودر افزایشی و مطلق در دسترس هستند. انکودرهای سیم کشی و انکودرهای خطی، با استفاده از یک جزء اندازه گیری کننده و فناوری اندازه گیری خطی در دسترس هستند.