انکودرهای مطلق (ابسولوت)

انکودرهای مطلق (ابسولوت) 

انعطاف پذیر، فشرده و قابل اعتماد – انکودرهای مطلق (ابسولوت)، فقط ساخته شده اند که اندازه گیری کنند.

با انتخاب هر یک از دسته های زیر، می توانید به لیست انکودرهای مطلق (ابسولوت) تامین شده توسط دایان صنعت دسترسی داشته باشید.

انکودرهای مطلق (ابسولوت) اطلاعاتی در مورد موقعیت، زاویه و تعداد چرخش در فرآیندهای تولید مبتنی بر چرخش تولید می کنند. برای تولید این اطلاعات، یک الگوی کد منحصر به فرد، به هر افزایش زاویه اختصاص داده می شود. تعداد الگوهای کد موجود در هر دور، مقدار چرخش را تعیین می کند. هر الگوی کد، یک مرجع منحصر به فرد را تشکیل می دهد و بنابراین اطلاعات تولید شده متعلق به یک موقعیت مطلق است. بنابراین، پس از شروع فرآیند تولید، نیازی به اجرای یک مرحله از تولید به عنوان مرحله مرجع نیست. یک انکودر تک دور، موقعیت مطلق را در یک دور چرخش اندازه گیری می کند. انکودر چند دور، نه تنها موقعیت را در یک چرخش بلکه تعداد دورها را نیز مشخص می کند.