سنسورهای سطح Sick

با انتخاب هر یک از دسته های زیر، می توانید به لیست سنسورهای تامین شده توسط دایان صنعت دسترسی داشته باشید.

چه برای اندازه گیری مداوم سطح، چه اندازه گیری نقطه ای سطح یا هر دو، سنسورهای سطح SICK طیف گسترده ای از راه حل ها را برای مهندسی فرآیند، ذخیره سازی و حفاظت ارائه می دهد. بر اساس وضعیت نصب، خواص ابزارهای واسطه و شرایط محیطی، SICK حسگرهایی را ارائه می دهد که انجام کارآمد فرآیندها را تضمین می کند. SICK به عنوان ارائه دهنده یکی از گسترده ترین مجموعه های فناوری، دانش خود را به منصه ظهور می رساند.