سنسور فورک WF30-40B410

جدول مشخصات WF30-40B410

فتوالکتریک نوع عملکرد
10mm x 60mm x 57mm ابعاد
چنگالی طراحی بدنه
30mm فاصله دهانه
42mm عمق دهانه
فاصله بین برچسب ها و اندازه برچسب 0.2 میلیمتر حداقل شی قابل تشخیص
دکمه مثبت و منفی نوع تنظیم کردم
10V DC … 30V DC ولتاژ تغذیه
PNP, NPN نوع خروجی
Light/dark switching نوع سوئیچ
کانکتور قطر8 و 4 پین نوع اتصال
IP65 درجه مقاوت
36 g وزن
فلز آلومینیوم جنس بدنه
70+ …. 20- دمای محیط کاری